Dinh dưỡng theo ICD 10

Dinh dưỡng theo ICD-10

Link full-text: http://icd.kcb.vn/?fbclid=IwAR2Hxu5T7Qfg1FfgQXFLeYHPwcKQJ7qzZl20I6_mHCsUQ3eZ7ky6yWd3C4k?parent=IV&chuong=IV&nhom=E40-E46&node=E40-E46