Hướng dẫn thủ tục nhận hỗ trợ một liều trình điều trị covid bằng Molmupiravir 250.000 đồng