Khảo sát kiến thức dinh dưỡng học sinh tiểu học

Sinh  viên  ngành  Dinh dưỡng đã tổ chức khảo  sát kiến thức  dinh  dưỡng cho học sinh tiểu  học nhằm cung  cấp thêm các kiến thức cho các bạn học sinh hiểu và thực hiện đúng. Từ  đó  chăm  sóc  sức  khoẻ  về  thể  chất  và  tinh  thần tốt  hơn và học tập hiệu quả hơn.