TB (số 14) về việc tiếp tục nghỉ học tập trung tại Trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 10/8 đến 31/8/2020

Sinh viên tiếp tục nghỉ học tập trung từ ngày 10/8 đến ngày 31/8/2020