TB (số 15) về việc tiếp tục kéo dài nghỉ học tập trung tại Trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 31/8 đến 21/9/2020