Thông báo số 06: Quyết liệt triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19