Thông báo số 5: về việc tiếp tục quyết liệt thực hiên phòng, chống, dịch Covid-19