Thông báo: Tham dự tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm