Dinh dưỡng (Đại học)

Năm học Học kỳ Tên học phần Số tín chỉ
Năm 1 Học kỳ 1 Giải phẫu 2
Sinh lý học 2
Tiếng Anh 10
Phương pháp học đại học 3
Kỹ năng đọc sách 2
Tin học văn phòng 4
Học kỳ 2 Xác xuất & Thống kê y học 2
Hoá sinh dinh dưỡng 2
Ký sinh trùng 1
Vi sinh vật 1
Điều dưỡng cơ bản 2
Dinh dưỡng cơ sở 3
Khoa học thực phẩm, thực phẩm chức năng và phụ gia thực phẩm 2
Xây dựng, quản lý và triển khai can thiệp dinh dưỡng tại cộng đồng 1
Tiếng Anh 7
Kỹ năng gao tiếp 1
HĐ ngoại khóa: Tiếp sức người bệnh  
Kiến tập tại khoa Dinh dưỡng Bệnh viện 2
Thực tập Kỹ thuật điều dưỡng tại BV 2
Năm 2 Học kỳ 3 Tâm lý học & Y đức 2
Dinh dưỡng theo lứa tuổi và dinh dưỡng học đường 3
Dinh dưỡng cho phụ nữ và trong thể thao 2
Các phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng 2
Thực tập dinh dưỡng cộng đồng 1(kỹ thuật cân, đo, điều tra dinh dưỡng) 2
Tiếng anh 8
Kỹ năng 1
HĐ ngoại khóa: Tiếp sức người bệnh  
Học kỳ 4 Tổ chức và quản lý y tế 2
Sinh lý bệnh - miễn dịch học 2
Dinh dưỡng hợp lý và xây dựng khẩu phần ăn  
Truyền thông, giáo dục dinh dưỡng 2
Thực tâp dinh dưỡng cộng đồng 2 (truyền thông, tư vấn) 2
Tiếng anh 8
Kỹ năng: Viết hành chính 1
HĐ ngoại khóa: Tiếp sức người bệnh  
Thực hành tại các trung tâm y tế quận - huyện, trung tâm CSSKBMTE, trung tâm y tế dự phòng 4
Năm 3 Học kỳ 5 Dược lý (Thuốc, thực phẩm và dinh dưỡng) 2
An toàn vệ sinh thực phẩm 3
Bệnh học Nội khoa và Hồi sức cấp cứu 3
Dinh dưỡng học Nội khoa 6
Các phương pháp nuôi dưỡng bệnh nhân trong bệnh viện 1
Tiếng Anh 6
Kỹ năng  
Hoạt động ngoại khóa: Tiếp sức người bệnh và làm từ thiện  
Học kỳ 6 Dịch tễ học dinh dưỡng & Sức khỏe môi trường 2
Bệnh học Nhi khoa (có thực tập BV) 3
Dinh dưỡng học Nhi Khoa (có thực tập BV) 6
Các kỹ thuật đánh giá và can thiệp dinh dưỡng trong bệnh viện 1
Học phần tự chọn 4
Tiếng Anh chuyên ngành 2
Kỹ năng: Viết khoa học và Phương pháp NCKH 3
Hoạt động ngoại khóa: Tiếp sức người bệnh và làm từ thiện  
Thực hành tại khoa Hồi sức cấp cứu các BV 2
Thực hành dinh dưỡng cho BN ung thư tại BV ung bướu ĐN 2
Năm 4 Học kỳ 7 Tin học chuyên ngành (SPSS) 4
Kiểm tra, Quản lý dịch vụ chế biến thực phẩm và dinh dưỡng 1
Bệnh học Ngoại khoa 2
Dinh dưỡng trong phẫu thuật 3
Tổ chức, quản lý đơn vị dinh dưỡng tiết chế trong Bệnh viện 3
Truyền thông giáo dục và Tư vấn dinh dưỡng tiết chế 4
Học phần tự chọn 4
Hoạt động ngoại khóa  
Học kỳ 8 Thực tập tốt nghiệp 4
Luận văn tốt nghiệp 6