An toàn thực phẩm là trách nhiệm chung của chính phủ, nhà sản xuất và người tiêu dùng. Mỗi người đều có vai trò trong bảo đảm thực phẩm mà chúng ta tiêu  thụ trong điều kiện an toàn, không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ. Đồng thời, đây cũng là một trong những hành động quan trọng giúp nâng cao và bảo vệ sức khoẻ trong mùa dịch covid 19.