Dự án nghiên cứu khoa học

 

STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên Đối tác trong nước và quốc tế Thời gian thực hiện Kinh phí thực hiện Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
1 Chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe hiệu quả cho học sinh trong mùa thi TS.BS. Phạm Vũ Hoàng Hưng
TS.BS. Vũ Thị Bắc Hà
  12/2018   Đề ra các phương án cụ thể chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng cho học sinh trong mùa thi cử